Asset Publisher Asset Publisher

Back

ሁለገብ የእህል መዝሪያ

Image
የድርጅቱ ሥም : አሚዮ ኢንጅነሪንግ ኃ/የተ/የግ ማህበር
አድራሻ : ቃሊቲ ኢንዱስትሪ መንደር /ዋና መስሪያ ቤት፤ ጎፋ ማዞሪያ ፊሊያ ህንጻ 3ኛ ፎቅ/
ስልክ : +251-416-8266
ኢሜይል : amioengineering1@gmail.com
ዌብሳይት www.amioengineeringplc.com
የቴክኖሎጂዉ ዋጋ
የቴክኖሎጂው መጠሪያ : ሁለገብ የእህል መዝሪያ
ቴክኖሎጂው መቼ ተጀመረ :
ቴክኖሎጂው መቼ ተጠናቀቀ :
ገለጻ: ይህ መሣሪያ ብዛት ያላቸውን የእህል ዘሮች ለምሳሌ እንደ ሩዝ ስንዴ ገብስ ጤፍ ሰሊጥ በቆሎ ወ.ዘ.ተ ለመዝራት ይጠቅማል::